Tagarchief: vacature

Vacature bestuur Vriendenstichting

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 5 op 2 november 2012]

Belangstelling? Reageer vóór 30 november!

Doelstelling van de Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van het leer- en leefklimaat op school. Hiertoe werven we fondsen, waarbij de belangrijkste inkomstenbron de jaarlijkse bijdrage van de ouders is.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen: een voorzitter, secretaris en penningmeester met bijbehorende taakverdeling. Daarnaast zijn portefeuilles als communicatie en fondsenwerving verdeeld. Het bestuur vergadert 3 – 6 maal per jaar; daarnaast vindt er regelmatig overleg met de schooldirectie plaats en is er afstemming met de MR en de OR. Operationele zaken worden per email of telefoon afgestemd.

Algemene kwaliteiten bestuursleden
Naast interesse in het leer- en leefklimaat op onze school hebben de bestuursleden affiniteit met de bestuurlijke en financiële aspecten. De bestuursleden hebben de bereidheid en gelegenheid om actief mee te denken èn mee te werken aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting.

Naar wie zijn wij op zoek?
Per 1 januari 2013 is de functie van secretaris vacant. Wij zijn daarom op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuilles secretariaat en fondsenwerving. Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (tot 1 januari 2016). Kandidaten die gedurende deze gehele periode actief als ouder/verzorger bij de school betrokken zijn genieten de voorkeur.

Met het oog op de ontwikkeling van het bestuur is kennis van financieel management een pré; dit is echter geen vereiste.

De procedure.
Deze vacature wordt ingevuld op basis van een voordracht (van meerdere kandidaten) door de Ouderraad. De planning ziet er als volgt uit:

Uiterlijk 30 november                Kandidaatstelling door belangstellenden bij de ouderraad
Uiterlijk 10 december                Voordracht door de OR aan het bestuur
Uiterlijk 20 december                Besluit door bestuur

Belangstellenden kunnen hun interesse tot uiterlijk 30 november 2012 kenbaar maken bij de Ouderraad.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met één van de huidige bestuursleden: Daan Bramer, Gunnar van Meekeren en Henk Wesselo. Als je een mail stuurt naar info@vriendenwittevrouwen.nl nemen wij contact met je op.

Samenstelling statutair bestuur

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 5 op 2 november 2012]

In het voorjaar van 2012 hebben we besloten de Stichting Vrienden OBS Wittevrouwen een actievere rol te geven in de (financiële) verbinding tussen de ouders en de school. Als uitvloeisel hiervan is een interim-bestuur aangetreden en zijn de statuten vernieuwd.

In de vernieuwde statuten is opgenomen dat het bestuur bestaat uit één lid op voordracht van de MR, één lid op voordracht van de OR en één “onafhankelijk” lid. Tevens is bepaald dat het bestuur een rooster van aftreden kent, met een zittingstermijn van drie jaar. Tenslotte is bepaald dat het vervullen van vacatures een “open” proces moet zijn.

Het interim-bestuur had als opdracht de opstart van de stichting vorm te geven.

In de afgelopen periode is al veel gerealiseerd: naast de vernieuwing van de statuten  is een beleidsplan opgesteld, heeft de eerste incasso-ronde succesvol plaatsgevonden en is met de directie een kader gecreëerd voor het toekennen van financiering.

Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. Zo moet bijvoorbeeld de fondsenwerving verder worden uitgewerkt, moet de communicatie met ouders nader worden vormgegeven en moeten de mogelijkheden van de ANBI-status nader worden onderzocht.

Het bestuur heeft besloten dat het interim-bestuur per 1 januari moet worden vervangen door een statutair bestuur.  Daarbij geldt dat de opstart van de Stichting nog niet is afgerond, en dat het de voorkeur verdient als er een redelijke mate van continuïteit kan worden geboden.

In samenspraak met de OR en de MR is daartoe het volgende besloten:

  1. Henk Wesselo, lid op voordracht van de MR, is door de MR opnieuw voorgedragen;
  2. Gunnar van Meekeren, onafhankelijk lid, neemt zitting in het bestuur;
  3. Daan Bramer, lid op voordracht van de OR, keert niet terug in het bestuur. Voor deze positie bestaat nu een vacature waarvoor de OR één of meerdere kandidaten kan aandragen.
  4. Het nieuw te werven bestuurslid neemt zitting voor een periode van drie jaar (1 januari 2016). Gunnar en Henk zullen in de jaren daarvoor volgens rooster terugtreden.