Tagarchief: bijdrage

Bij de start van het schooljaar

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 3 op 28 september 2012]

Zoals bekend hebben we in het voorjaar het initiatief genomen om de Vriendenstichting te revitaliseren. Inmiddels hebben we het meeste regelwerk achter de rug: ook de overblijf is in een stichting ondergebracht, en vanaf het begin van dit schooljaar werken we volgens de nieuwe systematiek. Tot op heden hebben we vooral gecommuniceerd door middel van brieven en formulieren. Vanaf nu zullen we u regelmatig op de hoogte houden via de Nieuwsbrief. In volgende berichten zullen we nader ingaan op onderwerpen als fondsenwerving, de wijze waarop ouders ideeën kunnen inbrengen en de installatie van een nieuw bestuur; nu willen we graag iets dieper ingaan op de begroting voor dit schooljaar.

Allereerst: de respons op het verzoek om een bijdrage te leveren was uitstekend! Maar liefst 95% van de formulieren is geretourneerd. Het overgrote merendeel van de ouders heeft aangegeven de “norm-bijdrage” te willen bijdragen – sommigen wat minder, en anderen weer wat meer. Daarmee ligt de gemiddelde bijdrage per kind (van de ingeleverde formulieren) op ruim €140. Dat is in onze ogen een fantastisch resultaat. Wij menen te mogen concluderen dat, ondanks de heldere signalen dat het wel een fors bedrag is, een ieder doordrongen is van het belang: het investeren in het leer- en leefklimaat op onze school.

Uiteraard zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om namens de ouders te zorgen dat dit geld effectief wordt besteed. “Transparantie” is daarbij een belangrijk principe. Enerzijds geeft de schoolleiding ons inzicht in de integrale begroting van de school. Daardoor kunnen we nut en noodzaak van aanvullende financiering goed beoordelen. Anderzijds streven we naar transparantie in de bestedingen van de Stichting. Daarbij geldt één kanttekening: we zijn gehouden aan allerlei wet- en regelgeving. Voorbeeld: structurele personeelskosten horen in de schoolbegroting. We kunnen wel de begroting van de school “ontlasten” door een aantal materiële voorzieningen voor onze rekening te nemen, waardoor de school net wat meer ruimte in haar begroting heeft voor de formatie, of voor investeringen in de professionalisering van de leerkrachten.

De bovengenoemde bijdrage van ouders aan de stichting voor het schooljaar 2012/2013 leidt tot een budget van ongeveer €75.000.De grootste post (ongeveer €40.000) wordt besteed aan reguliere zaken als sociale activiteiten (schoolreisjes, sporttoernooien, Kerst en Sinterklaas, eindfeesten, een deel van de kosten van de kampen), aanvullende leermiddelen (themakisten, verkleedkleren, documentatie) en kleine uitgaven (planten etc.). De tweede grote post is de bijdrage aan de ICT-infrastructuur (Laptops in de klas, Digiborden, …). Voor het komende schooljaar staat de school voor een forse investering: immers, de verbouwing van de Oude Kerkstraat is hèt moment om de infrastructuur op het gewenste niveau te brengen.

Daarnaast zullen we moeten anticiperen op onderhoud en vernieuwing. Op dit moment lijkt de school ongeveer de helft van de benodigde investeringen structureel te kunnen dragen. We voorzien nu een jaarlijkse bijdrage van de stichting van ongeveer €25.000. Daarnaast hebben zowel de schoolleiding als de diverse oudergeledingen een wensenlijst. Het “vergroenen” van de school (zowel in termen van energiehuishouding als educatie) is één van de aansprekende onderwerpen. De maximale ruimte die we voor komend schooljaar hebben voor aanvullende investeringen bedraagt €10.000. In het najaar zullen we vaststellen welke ruimte we daadwerkelijk hebben, en in overleg vaststellen aan welke wensen we prioriteit kunnen geven. Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte.

Rest mij u mede namens de schoolleiding hartelijk te danken voor de geweldige bijdrage aan onze school!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Henk Wesselo