Jaarverslagen 2017 en 2018

De jaarverslagen over de kalenderjaren 2017 en 2018 zijn in concept opgesteld en zijn hier (2017) en hier (2018) te downloaden. Na de kascontrole zullen de finale versies worden gepubliceerd

Nog vragen of opmerkingen? Spreek een van de bestuursleden aan of stuur ons een e-mail.

Lisette Groot Kormelink volgt als penningmeester Dirk Teijen op

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Op voordracht van het bestuur is Lisette Groot Kormelink als penningmeester tot het bestuur toegetreden. Zij volgt daarmee Dirk Teijen op die hartelijk wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de Stichting.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Lisette Groot Kormelink (penningmeester)
– Harry Lanting (secretaris@vriendenwittevrouwen.nl)
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)

benut de ANBI status van de Stichting Vrienden door een periodieke schenking vast te leggen

De Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen is aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” ofwel ANBI. Als u schenkt aan een goed doel met een ANBI status, hebt u recht op belastingaftrek voor uw gift aan dit goede doel.

Periodieke Schenking

Wanneer u uw gift aan de Stichting Vrienden vastlegt in een schenkingsovereenkomst en voldoet aan de voorwaarden, dan is uw gift aftrekbaar via uw aangifte Inkomstenbelasting. Met een periodieke schenking heeft u niet te maken met een minimum en/of maximumbedrag. De voorwaarden voor deze zogenaamde periodieke schenking zijn:

  1. De periodieke schenking is vastgelegd in een overeenkomst
  2. U schenkt elk jaar hetzelfde bedrag
  3. U schenkt minimaal 5 jaar achtereenvolgens hetzelfde bedrag

Via schenkingsovereenkomst (u kunt hier een gedeeltelijk ingevulde concept overeenkomst vinden) kunt u uw schenking voor een minimum van 5 jaar vastleggen. Om dit te regelen kunt u deze overeenkomst invullen, ondertekenen en per mail toesturen naar voorzitter@vriendenwittevrouwen.nl

Voorbeeld

U heeft een kind in groep 2 en groep 4.
Voor uw kind in groep 2 vult u een akte in met een schenkingsperiode van 7 jaar (t/m groep 8). Voor uw kind in groep 4 vult u een 2e akte in met de minimale schenkingsperiode van 5 jaar.

Wij willen u erop attent maken dat eventuele verhuizingen in de toekomst geen reden zijn om de periodieke schenking te beëindigen.  Wel kunt u de periodieke schenking beëindigen in geval van overlijden, of als u onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Mocht de Stichting Vrienden haar ANBI status in de toekomst verliezen, dan kan dat tevens een aanleiding zijn voor beëindiging van de periodieke schenking.

Schenkingsbedrag

Zoals aangegeven heeft u met de periodieke schenking vanuit fiscaal oogpunt niet te maken met een minimum of maximum bedrag. Vanuit administratief oogpunt heeft het de voorkeur om de schenkingsakte te toe passen vanaf het normbedrag (150 euro per kind per jaar). Uiteraard staat het u vrij dit bedrag op te hogen.

Fiscaal voordeel

De hoogte van uw fiscale voordeel hangt af van uw inkomen. Bijvoorbeeld: wanneer u met uw inkomen belast wordt in Box 1 in de 42% schijf, dan is uw schenking aan de Stichting 150 euro, maar via uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u dan 63 euro terug. Netto heeft u dan 87 euro betaald. U moet wel zelf bij uw aangifte opgeven wat het bedrag is van de periodieke schenking. Dit staat niet automatisch in uw vooringevulde aangifte.

Incasso blijft via Schoolplanner

De incasso van de jaarlijkse ouderbijdrage kunt u evenals andere jaren via de schoolplanner blijven doen. Als u dit voor dit kalenderjaar gebruik wenst te maken van de periodieke schenking moet de incasso plaatsvinden nadat wij de schenkingsakte van u ontvangen hebben. Dit betekent dat de akte voor medio oktober van het betreffende kalenderjaar in ons bezit moet zijn.

Gewone gift

Kiest u niet voor een periodieke schenking? Dan kunt u uw gift mogelijk ook via uw aangifte Inkomstenbelasting aftrekken. Bij een gewone gift geldt wel een drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 euro) en een maximum bedrag van 10% van uw drempelinkomen. U kunt uw gift(en) aan de Stichting Vrienden in een kalenderjaar optellen bij eventuele andere giften aan andere ANBI’s.

Samenstelling bestuur vanaf juli 2017

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Harry Lanting volgt Yanka Ditewig op als secretaris en Rogier van de Weerd volgt Paul van den Brekel op als commissielid. We bedanken beiden hartelijk voor hun bijdrage aan de Stichting.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Dirk Teijen (penningmeester)
– Harry Lanting (secretaris)
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)