Categorie archief: Uit de Nieuwsbrief

Schema incasso bij gespreide betaling

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 10 op 1 februari 2013]

Een fors deel van de ouders heeft gekozen voor gespreide betaling.
Volgens de oorspronkelijk planning zou de tweede termijn worden geïncasseerd in december en de derde in maart.
Om praktische redenen hebben we besloten deze termijnen iets aan te passen:
• de tweede termijn wordt eind deze week geïncasseerd;
• de derde termijn wordt in de laatste week van april geïncasseerd.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2013

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 10 op 1 februari 2013]

Samenstelling bestuur
Met ingang van 1 januari 2013 is Freek Bodemeijer toegetreden tot het bestuur in de rol van secretaris. Hij vervangt Daan Bramer, die in 2012 als lid van het interim-bestuur een goede bijdrage heeft geleverd aan het optuigen van de Stichting. Ik wil Daan bij deze hartelijk danken voor zijn bijdrage!

Naast de aanstelling van Freek, heeft het bestuur twee andere ouders benoemd als commissielid: Lennert de Rijk zal gaan trekken aan de Fondsenwerving, en Wouter van der Burg zal ons helpen bij de communicatie.

Prioriteiten
De benoeming van Lennert en Wouter heeft alles te maken met de prioriteiten die we voor het komende jaar hebben vastgesteld:

  1. Fondsenwerving: Het uitbreiden van onze inkomsten door het werven van donateurs en sponsoren.
  2. Communicatie: Het  versterken van de communicatie met ouders, donateurs en sponsoren. Dit betreft zowel de wijze waarop ouders suggesties kunnen doen voor initiatieven van de stichting, als de wijze waarop we verslag doen van onze bestedingen.

Wij zullen de komende maanden onze aanpak uitwerken. In de loop van april komen we inhoudelijk terug op bovenstaande punten.

Vacature bestuur Vriendenstichting

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 5 op 2 november 2012]

Belangstelling? Reageer vóór 30 november!

Doelstelling van de Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van het leer- en leefklimaat op school. Hiertoe werven we fondsen, waarbij de belangrijkste inkomstenbron de jaarlijkse bijdrage van de ouders is.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen: een voorzitter, secretaris en penningmeester met bijbehorende taakverdeling. Daarnaast zijn portefeuilles als communicatie en fondsenwerving verdeeld. Het bestuur vergadert 3 – 6 maal per jaar; daarnaast vindt er regelmatig overleg met de schooldirectie plaats en is er afstemming met de MR en de OR. Operationele zaken worden per email of telefoon afgestemd.

Algemene kwaliteiten bestuursleden
Naast interesse in het leer- en leefklimaat op onze school hebben de bestuursleden affiniteit met de bestuurlijke en financiële aspecten. De bestuursleden hebben de bereidheid en gelegenheid om actief mee te denken èn mee te werken aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting.

Naar wie zijn wij op zoek?
Per 1 januari 2013 is de functie van secretaris vacant. Wij zijn daarom op zoek naar een bestuurslid voor de portefeuilles secretariaat en fondsenwerving. Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar (tot 1 januari 2016). Kandidaten die gedurende deze gehele periode actief als ouder/verzorger bij de school betrokken zijn genieten de voorkeur.

Met het oog op de ontwikkeling van het bestuur is kennis van financieel management een pré; dit is echter geen vereiste.

De procedure.
Deze vacature wordt ingevuld op basis van een voordracht (van meerdere kandidaten) door de Ouderraad. De planning ziet er als volgt uit:

Uiterlijk 30 november                Kandidaatstelling door belangstellenden bij de ouderraad
Uiterlijk 10 december                Voordracht door de OR aan het bestuur
Uiterlijk 20 december                Besluit door bestuur

Belangstellenden kunnen hun interesse tot uiterlijk 30 november 2012 kenbaar maken bij de Ouderraad.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met één van de huidige bestuursleden: Daan Bramer, Gunnar van Meekeren en Henk Wesselo. Als je een mail stuurt naar info@vriendenwittevrouwen.nl nemen wij contact met je op.

Samenstelling statutair bestuur

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 5 op 2 november 2012]

In het voorjaar van 2012 hebben we besloten de Stichting Vrienden OBS Wittevrouwen een actievere rol te geven in de (financiële) verbinding tussen de ouders en de school. Als uitvloeisel hiervan is een interim-bestuur aangetreden en zijn de statuten vernieuwd.

In de vernieuwde statuten is opgenomen dat het bestuur bestaat uit één lid op voordracht van de MR, één lid op voordracht van de OR en één “onafhankelijk” lid. Tevens is bepaald dat het bestuur een rooster van aftreden kent, met een zittingstermijn van drie jaar. Tenslotte is bepaald dat het vervullen van vacatures een “open” proces moet zijn.

Het interim-bestuur had als opdracht de opstart van de stichting vorm te geven.

In de afgelopen periode is al veel gerealiseerd: naast de vernieuwing van de statuten  is een beleidsplan opgesteld, heeft de eerste incasso-ronde succesvol plaatsgevonden en is met de directie een kader gecreëerd voor het toekennen van financiering.

Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. Zo moet bijvoorbeeld de fondsenwerving verder worden uitgewerkt, moet de communicatie met ouders nader worden vormgegeven en moeten de mogelijkheden van de ANBI-status nader worden onderzocht.

Het bestuur heeft besloten dat het interim-bestuur per 1 januari moet worden vervangen door een statutair bestuur.  Daarbij geldt dat de opstart van de Stichting nog niet is afgerond, en dat het de voorkeur verdient als er een redelijke mate van continuïteit kan worden geboden.

In samenspraak met de OR en de MR is daartoe het volgende besloten:

  1. Henk Wesselo, lid op voordracht van de MR, is door de MR opnieuw voorgedragen;
  2. Gunnar van Meekeren, onafhankelijk lid, neemt zitting in het bestuur;
  3. Daan Bramer, lid op voordracht van de OR, keert niet terug in het bestuur. Voor deze positie bestaat nu een vacature waarvoor de OR één of meerdere kandidaten kan aandragen.
  4. Het nieuw te werven bestuurslid neemt zitting voor een periode van drie jaar (1 januari 2016). Gunnar en Henk zullen in de jaren daarvoor volgens rooster terugtreden.

Bij de start van het schooljaar

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 3 op 28 september 2012]

Zoals bekend hebben we in het voorjaar het initiatief genomen om de Vriendenstichting te revitaliseren. Inmiddels hebben we het meeste regelwerk achter de rug: ook de overblijf is in een stichting ondergebracht, en vanaf het begin van dit schooljaar werken we volgens de nieuwe systematiek. Tot op heden hebben we vooral gecommuniceerd door middel van brieven en formulieren. Vanaf nu zullen we u regelmatig op de hoogte houden via de Nieuwsbrief. In volgende berichten zullen we nader ingaan op onderwerpen als fondsenwerving, de wijze waarop ouders ideeën kunnen inbrengen en de installatie van een nieuw bestuur; nu willen we graag iets dieper ingaan op de begroting voor dit schooljaar.

Allereerst: de respons op het verzoek om een bijdrage te leveren was uitstekend! Maar liefst 95% van de formulieren is geretourneerd. Het overgrote merendeel van de ouders heeft aangegeven de “norm-bijdrage” te willen bijdragen – sommigen wat minder, en anderen weer wat meer. Daarmee ligt de gemiddelde bijdrage per kind (van de ingeleverde formulieren) op ruim €140. Dat is in onze ogen een fantastisch resultaat. Wij menen te mogen concluderen dat, ondanks de heldere signalen dat het wel een fors bedrag is, een ieder doordrongen is van het belang: het investeren in het leer- en leefklimaat op onze school.

Uiteraard zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om namens de ouders te zorgen dat dit geld effectief wordt besteed. “Transparantie” is daarbij een belangrijk principe. Enerzijds geeft de schoolleiding ons inzicht in de integrale begroting van de school. Daardoor kunnen we nut en noodzaak van aanvullende financiering goed beoordelen. Anderzijds streven we naar transparantie in de bestedingen van de Stichting. Daarbij geldt één kanttekening: we zijn gehouden aan allerlei wet- en regelgeving. Voorbeeld: structurele personeelskosten horen in de schoolbegroting. We kunnen wel de begroting van de school “ontlasten” door een aantal materiële voorzieningen voor onze rekening te nemen, waardoor de school net wat meer ruimte in haar begroting heeft voor de formatie, of voor investeringen in de professionalisering van de leerkrachten.

De bovengenoemde bijdrage van ouders aan de stichting voor het schooljaar 2012/2013 leidt tot een budget van ongeveer €75.000.De grootste post (ongeveer €40.000) wordt besteed aan reguliere zaken als sociale activiteiten (schoolreisjes, sporttoernooien, Kerst en Sinterklaas, eindfeesten, een deel van de kosten van de kampen), aanvullende leermiddelen (themakisten, verkleedkleren, documentatie) en kleine uitgaven (planten etc.). De tweede grote post is de bijdrage aan de ICT-infrastructuur (Laptops in de klas, Digiborden, …). Voor het komende schooljaar staat de school voor een forse investering: immers, de verbouwing van de Oude Kerkstraat is hèt moment om de infrastructuur op het gewenste niveau te brengen.

Daarnaast zullen we moeten anticiperen op onderhoud en vernieuwing. Op dit moment lijkt de school ongeveer de helft van de benodigde investeringen structureel te kunnen dragen. We voorzien nu een jaarlijkse bijdrage van de stichting van ongeveer €25.000. Daarnaast hebben zowel de schoolleiding als de diverse oudergeledingen een wensenlijst. Het “vergroenen” van de school (zowel in termen van energiehuishouding als educatie) is één van de aansprekende onderwerpen. De maximale ruimte die we voor komend schooljaar hebben voor aanvullende investeringen bedraagt €10.000. In het najaar zullen we vaststellen welke ruimte we daadwerkelijk hebben, en in overleg vaststellen aan welke wensen we prioriteit kunnen geven. Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte.

Rest mij u mede namens de schoolleiding hartelijk te danken voor de geweldige bijdrage aan onze school!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Henk Wesselo