Maandelijks archief: oktober 2015

Toelichting op de Ouderbijdrage in Nieuwsbrief #3

Uit Nieuwsbrief #3, schooljaar 2015/16

Via de ouderraad ontvingen wij geluiden dat de besteding van de ouderbijdrage niet voor iedereen transparant is. In de vorige Nieuwsbrief hebben we daar het nodige over gemeld. Daarom nogmaals een korte uitleg.

Het normbedrag is door het ouderbestuur van de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool vastgesteld op 150 euro per kind per jaar. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage dus je kunt hier als ouder van afwijken (naar boven of naar beneden). Ca. 75 euro wordt gebruikt voor de reguliere activiteiten (deels voor het kamp, deels voor de musical/afscheidsfeesten, de schoolreisjes, kerst, Sinterklaas, klassenpot, sportactiviteiten, koffie bij de koffieochtenden en ouderavonden etc.) en het andere deel wordt gebruikt voor lange termijninvesteringen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zoals bekend gaat het grootste deel naar ICT (omdat de bekostiging vanuit de overheid niet toereikend is). Het ICT-netwerk van een school wordt in ca. vier tot vijf jaar afgeschreven. Er wordt dus jaarlijks geld apart gezet om op een gegeven moment een grote investering te kunnen doen. De hele financiële gang van zaken wordt verantwoord via de jaarrekening van de Stichting Vrienden (jaarverslag 2014). Er waren ook vragen over de bussen bij de kampen. Het kampgeld van de middenbouw dat ouders betalen (los van de ouderbijdrage) is voldoende voor de verblijfskosten (accommodatie, eten, activiteiten etc.). Het huren van bussen om naar Zeist te gaan zou een aanmerkelijke verhoging van het kampgeld veroorzaken. Daarom gaan we met auto’s. Wat betreft de bovenbouw: De bus (die wel in het kampgeld is verrekend) biedt net te weinig plaatsen voor twee groepen. Een tweede bus voor ca. acht kinderen is wat zonde van het geld dus vandaar dat er ook een beperkt aantal auto’s rijden.
Ook zijn er vragen over de mate van vrijwilligheid. Dit is uiteraard een heikele kwestie. Ja, het is een vrijwillig bijdrage maar wij kunnen heel veel activiteiten niet realiseren als deze bijdrage niet betaald zou worden. Ook is het zo dat als een ouder besluit niet of nauwelijks te betalen hij/zij daarmee in feite een beroep doet op de solidariteit van andere ouders. Wie betaalt dan het schoolreisje of het Sinterklaascadeau van je kind ? Een lastige zaak dus. Wij hopen dat toch iedereen de redelijkheid inziet van de ouderbijdrage. Uiteraard zijn er regelingen (betalen in termijnen, U-pas) voor ouders voor wie het financieel wat lastiger is.
Tot slot zijn wij (directie en Stichting Vrienden van de Jenaplanschool) altijd bereid om verdere uitleg te geven. Ook kunt van ons de begrotingen ontvangen (voor zo ver deze niet op de site staan). Wij willen absoluut maximaal transparant zijn.

Voor vragen kunt u mailen naar directie@jenaplanwittevrouwen.nl of de bestuursleden van de Stichting aanspreken of mailen.

Nieuwe samenstelling van het bestuur

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Na een korte verlenging van dit rooster kwam per 1 juli 2015 de rol van voorzitter Gunnar van Meekeren (voorgedragen door het bestuur zelf) vacant.

Na een aankondiging in de Nieuwsbrief en diverse gesprekken is het bestuur versterkt met Yanka Ditewig. Na een interne verschuiving heeft het bestuur nu de volgende samenstelling:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Freek Bodemeijer (penningmeester)
– Yanka Ditewig (secretaris)
– Paul van den Brekel (commissielid)

Op korte termijn komt de positie van penningmeester vacant. In overleg met de OR wordt hiervoor een kandidaat gezocht.